Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od 1 września 2012 roku, na skutek wprowadzonych do systemu oświaty zmian, kształcenie zawodowe można realizować w trzyletnich szkołach zawodowych, czteroletnich technikach oraz szkołach policealnych (w zależności od zawodu od roku do 2,5 lat). Szkoły zawodowe mogą realizować kształcenie w 193 zawodach. Każdy zawód został podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują czego można się nauczyć, czym można się zajmować pracując w danym zawodzie. Uczeń chcąc uzyskać dyplom np. technika elektronika, musi zrealizować program nauczania w szkole i zdać egzamin z każdej, przypisanej do zawodu kwalifikacji. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. ogrodnik i technik ogrodnik, sprzedawca z technikiem handlowcem i technikiem księgarstwa.

--- WYSZUKIWARKA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ---

Obecnie ukończenie szkoły nie zamyka możliwości dalszego rozwoju zawodowego, bowiem elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych. Służy temu kwalifikacyjny kurs zawodowy, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest formą pozaszkolną, a to oznacza, że w takim kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, również uczniowie liceów ogólnokształcących dla młodzieży; pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat.

Minimalna liczba godzin kształcenia oraz program KKZ dla danej kwalifikacji są wyraźnie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej.

Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe całkiem nowego zawodu. Realizując na KKZ kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz uzupełniając wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, można zdobyć jednocześnie nowy zawód i uzyskać średnie wykształcenie.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

PODSTAWA PRAWNA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Źródło: http://www.koweziu.edu.pl